+ 45 72655805

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor kan du se vores salgs og leverings betingelser. Disse godkender du hvergang du laver en handel med os.


123Disko.dk kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:

Såfremt 123Disko.dk i alvorlig grad misligholder kontrakten er dette erstatningspligtig overfor arrangøren. 123Disko.dk erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog 123Disko.dk at træffe foranstaltninger,der så vidt muligt kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler. Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX betales af arrangøren og er 123Disko.dk uvedkommende.

Afbestilling

I tilfælde af afbestilling senere end 16 uger før afholdelse af arrangementet, debiteres 50% af slutprisen. Ved afbestilling senere end 14 uger før debiteres det fulde beløb. Ved dokumenteret dødsfald og alvorlig sygdom i arrangørens husstand kan afbestilling dog ske uden omkostninger. Afbestilling skal meddeles skriftligt (ikke pr. e-mail) til 123Disko.dk

Ankomst og opstilling

Hvis ikke andet er aftalt, ankommer 123Disko.dk ca. 30min til 3 time før det på forsiden angivne starttidspunkt. Efter sluttidspunktet kan det forekomme at udstyret først afhentes 3 timer efter arrangementes sluttidspunkt.

Sørg venligst for at 123Disko.dk har fri adgang til festlokalet på det aftalte opstillingstidspunkt og afhentningstidspunkt. Opstilling kan ikke ske uden for det aftale tidsrum, sørg derfor venligst for at overholde tiderne!

Arrangør skal ved bookingen oplyse hvis der er mere end 30m afstand mellem nærmeste parkeringsplads og festlokalet, samt om udstyret skal transporteres af trapper. Er dette ikke gjort afregnes der kr. 10.- pr. meter over 30m.Derudover tillægges kr. 250.- pr. etage, såfremt der ikke er adgang til elevator. Eller arrangøren stiller med 2 hjælper til get in og get out. 123Disko kan afvise hjælper.

Det er arrangørens ansvar at forsikre publikum og optrædningsstedet for skader og lignende. Arrangøren har ligeledes ansvaret for 123Disko.dks sikkerhed. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed må det påregnes at 123Disko.dk stiller med reduceret opstilling.

Arrangøren stiller to stk. parkeringsplads til rådighed for 123Disko.dk i gå afstand fra feststedet.

Honorar

Se betalingsbetingelser på forsiden af kontrakten. Honorar forfalder til fuld betaling, uanset om der afsluttes tidligere end det i kontrakten anførte tidspunkt. Der fremsendes kun faktura til senere betaling mod forudgående aftale. Der kan ikke betales med Dankort.

I øvrigt

Anlæg samt andre effekter med forbindelse til, eller indflydelse på 123Diskos optræden må udelukkende betjenes af 123Diskos personale eller en hjælper som 123Diskos ansvarshavende udpeger hertil.

Der må medbringes egne musik cder. 123Disko.dk modtager meget gerne musikønsker på forhånd. Dette gælder ved kunstre bookning.

Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren drikkevarer (normalt sodavand) til 123Disko, ligesom arrangøren sørger for bespisning iform af varmt måltid, sodavand, kaffe og gerne lidt slik og frugt. Vi frabeder os at der serveres øl, vin og spiritus for 123Disko.

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster på 123Diskos driftsmidler. 123Disko.dk kan afbryde optræden ved slagsmål og trusler fra publikum. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørens ansvar.

Klager, afbestilling, kreditering m.m. skal foretages skriftligt til 123Disko.dk, Ringen 69, 6700 Esbjerg, Att. Patrick Hug. 123Disko.dk kan kontaktes under afviklingen af arrangement på +45 6178 9597. 123Disko.dk er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at 123Disko.dk efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er 123Disko.dk alligevel berettiget til fuldt honorar.

Udlejnings og leveringsbetingelser ved 123Disko

1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af 123Disko

2. Det lejede må ikke uden 123Diskos skriftlige godkendelse på lejekontrakten medtages til udlandet.

3. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af 123Diskos fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra 123Diskos lager og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader 123Diskos lager regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 11:00. 4. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er 123Disko berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

5. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal straks anmeldes til 123Disko og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a. :

- tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer

- glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag

- løse kabler, ledninger, stropper eller manglende lamper

- grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last

- Kunden har altid erstatningspligt overfor uforklarlig bortkomst, beskadigelse eller bemaling af det lejede. Kan reparation udføres sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres erstattes til fuld- og nyværdi. Dårligt rengjort service, borde og stole efterfaktureres til samme pris som lejeprisen.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra 123Disko. 123Disko er ikke ansvarlig for evt. Personskader ekker skader forvoldt af det lejede.

6. Det lejede skal afhentes af lejeren på 123Diskos lager eller efter aftale transporteres eller sendes til opgivne adresse hos lejer evt. mod betaling. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i et egnet køretøj og på forsvarlig måde. 123Disko forbeholder sig ret til at godkende transporten.

7. Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.

8. Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. 123Disko er berettiget til - uden særlig underretning - at erstatte reserveret udstyr med andet af samme funktion.

9. Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til salgspris.

10. Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 21 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 14 hverdage før 1. lejedag debiteres 100% af lejebeløbet, dog mindst kr.: 350 + moms

11. Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.

12. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte leje periode vil ikke - uden særlig aftale herom - berettige til nedsættelse af lejen.

13. 123Diskos døgnvagt service har 24 timers telefonvagt på tlf. +45 6178 9597. Opstår et driftproblem på det udlejde kan døgnvagten tilkaldes. Tilkaldes døgnvagt unødigt koster det min. Kr. 1500 + moms I start gebyr og herefter 500 kr. Pr påbegyndt kvater. Der må påregnes op til 2 times ventetid på en teknikker.

14. Hvis lejer vælger at få leveret og afhentet det udljede skal lejer sikre 123Disko adgang til levering og afhentning inden for det aftalte tidsrum på forsiden af kontrakten.

Ved forsinkelse af levering/afhentningen af det udlejde er 123Disko berettigit til 600 kr. + mosm pr. Halv time. Som erstatning ved forsinkelse hvor lejer kan stilles til ansvar

15. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke betalt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

16. Reklamationer på lejeprodukter skal ske senest ved returnering. Lejer kan ikke tilbageholde udstyr eller lign. En evt. kulance vil blive udbetalt via en bankoverførsel.

17. 123Disko tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.